Veelgestelde vragen

Hier staan de veelgestelde vragen en antwoorden over Muggenburg-Zuid. Klik op een vraag om het antwoord te tonen. De vragen (voorzien van de antwoorden) die tijdens het informatiemoment van 27 november jl. zijn gesteld – of zijn gemaild na de avond – zijn op 20 december 2023 toegevoegd op deze pagina. Vragen die zeer specifiek waren en nader onderzoek vergen en/of betrekking hadden op een bepaalde woning of privé situatie zijn of worden door het projectteam individueel beantwoord.

Groen/omgeving

De verbinding is altijd al op deze plek voorzien en gezien de bestaande wijk ook de best gesitueerde. We zijn er ons van bewust dat hiervoor enig groen zal moeten wijken. Daarbij zal onderzocht worden in hoeverre groen op deze plek kan worden behouden.

Een wandelpad is nu niet voorzien. Het is nu een recreatief fietspad in combinatie met wandelen.
We kunnen kijken hoe we wandelen en fietsen beide in het ontwerp aandacht kunnen geven. Een (buurt)supermarktis nu niet voorzien, deze suggestie zal nader worden onderzocht.

De wens voor extra straatverlichting zal met de gemeente worden besproken.

Aansluiting op riolering van het plan zal nader onderzocht worden.

Wij zijn voornemens om in de noordoost hoek van het plan te starten met de bouw. Dit heeft te maken met de inrichting van het plan in relatie tot bouwverkeer / ontsluiting en later het scheiden van woonverkeer en bouwverkeer. Daarnaast moet aan de zuidkant van het plan eerst een watertransportleiding worden verlegd.

De invulling zoals nu voorzien gaat inderdaad uit van twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen aan de noordrand, in lijn met de huidige bebouwing aan de zuidkant van Muggenburg. Er is tevens een groenrand voorzien van circa 8 meter met daarna een straat en daar weer ten zuiden van de nieuwe woningen.

Een deel van de watergangen zal hiervoor geschikt zijn. Er is echter gekozen om veel (eeuwenoude) watergangen intact te laten om zo het cultuurhistorische beeld terug te laten komen in het plan.

Verkeer

De ontwikkeling en bouw van een grote woonwijk gaat altijd met enige overlast gepaard. Wij zullen er echter hard aan werken om deze overlast te beperken.
De provincie heeft geen plannen voor een verbreding van de N245. Sterker nog, er komt van Schagen tot Dirkshorn een vrij liggend fietspad langs de N245. Er zijn wel plannen om de verkeerslichten beter af te stellen en onder andere kruispunt Warmenhuizerweg aan te passen om de doorstroming van de verschillende kanten te verbeteren.

De gedachte vanuit de ontwikkelaar (BPD) en gemeente was dat de huidige bewoners het mogelijk prettig zouden vinden om niet meer over de Bonkelaarsdijk en over het spoor te moeten rijden naar Schagen, maar sneller via het plan naar de N245. Tijdens de informatieavond en via de reactieformulieren is aangegeven dat men toch liever via de huidige weg blijft gaan. Daarbij zou de ontsluiting ook betekenen dat de mogelijkheid bestaat dat verkeer uit de nieuwe woonwijk gebruik maakt van de Bonkelaarsdijk en dat is niet gewenst voor de huidige bewoners. Daarom is het plan nu aangepast zodat men alleen via de fiets en lopend vanuit het plan op de Bonkelaarsdijk kan komen. Dit is ook verwerkt in het Bestemmingsplan. Er geldt één uitzondering voor de 12 woningen die gelegen zijn aan de westzijde bij de Bonkelaarsdijk. deze zullen ook via de Bonkelaarsdijk ontsluiten.

In het voorjaar 2024 wordt op een groot deel van de Zuiderweg groot onderhoud uitgevoerd. Dan zal er ten behoeve van fietsers en voetgangers ter hoogte van de Spoorlaan een middengeleider op de Zuiderweg worden aangelegd. Hierdoor kan de Zuiderweg in twee fasen overgestoken worden. Met het onderhoud van de Zuiderweg in 2024 zal de oversteek bij de Spoorlaan verkeersveiliger worden ingericht.

Met de komst van Muggenburg-Zuid ontstaan er volgens het verkeersmodel van de stad Schagen geen grote problemen in doorstroming op de Zuiderweg, de N245 of de ontsluiting van de nieuwbouwwijk. Met de komst van Schagen-Oost (1100 woningen) zal er in de toekomst wel een opgave liggen. De gemeente blijft zich de komende jaren daarom hard maken bij provincie voor de komst van een zuidelijke randweg bij Schagen.

Het zal inderdaad drukker op de Zuiderweg worden, maar we stimuleren het gebruik van de fiets door goede fietsverbindingen aan te leggen. Uit onderzoek blijkt dat de Zuiderweg de extra drukte aankan. Een zuidelijke randweg wordt nu nog niet aangelegd, aangezien de Zuiderweg het verkeer nu nog goed aankan. Daarnaast zijn de kosten voor een zuidelijke randweg zeer hoog. Mogelijk wordt de zuidelijke randweg in de verre toekomst wel gerealiseerd. Hier is nu echter nog niets over te zeggen.

Er is altijd gesproken over een plan tussen de 600 en wel 800 woningen. Eén ontsluiting is het gevolg van de wens van de huidige bewoners van Muggenburg om géén auto ontsluiting via de Verzetlaan te maken. Dank voor de complimenten met betrekking tot het fietspad.

Conform de wens van de groep ‘Muggenburg in Verzet’ is deze verbinding alleen als calamiteiten- en voet/fietsverbinding vormgegeven. Als andere bewoners/omwonenden toch anders wensen – en die geluiden bereikten ons tijdens de informatieavond en via het reactieformulier – kan dit uiteraard worden voorzien. Dit zal een gemeentelijk besluit vergen.

Bureau RHDHV maakt detailontwerpen van de doorfietsroute. We zullen vanuit het projectteam meegeven dat de brug minder haaks op de straat moet uitkomen.

Het bouwverkeer zal alleen via de nieuwe ontsluiting op de N245 het plangebied ingaan.

Een tunnel onder de N245 door is inderdaad een dure oplossing. De realisatie hiervan valt buiten de financiële mogelijkheden. Binnen Muggenburd-Zuid worden wel veel voetgangersverbindingen aangelegd. Deze worden ook aangesloten op Muggenburg en de Bonkerlaarsdijk zodat aan de oostzijde van de N245 voldoende mogelijkheden voor ommetjes ontstaan. Er zal daarbij worden gekeken hoe goed wordt aangesloten op het bestaande wandel- en fietsnetwerk.

Gemeente Schagen is voor grote ontwikkelingen helaas vaak afhankelijk van andere overheden of partijen. De gemeente heeft ons aangegeven zich de komende jaren hard te maken bij provincie voor de komst van een zuidelijke randweg bij Schagen.

Wonen/planning/procedures

Er zal in deze wijk een gevarieerd aanbod aan woningen komen. Daaronder kunnen ook seniorenwoningen mogelijk zijn. Dit wordt later nader onderzocht.

Dit betreft de parkeerplek aan de zuidoost kant van het plan. Dit betreft de parkeerplaatsen voor de daar ten noorden van gelegen woningen. In deze zone mogen namelijk geen woningen worden gebouwd vanwege een hindercontour van de zuidelijk gelegen boerderij.

De gemeente zal het Ontwerp Bestemmingsplan eind 2023 gedurende zes weken ter visie leggen. Dit betekent dat er voor iedereen mogelijkheid is om de plannen te bestuderen en een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Daarna zal het Bestemmingsplan, inclusief een notitie met beantwoording van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aan de Gemeenteraad worden aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het plan wederom gepubliceerd.

We zitten nog te vroeg in het planproces om meer verkoopinformatie (startdatum verkoop 1e fase, type woningen, plattegronden, toewijzing) te delen. Wanneer u zich inschrijft via de website als belangstellende wordt u geïnformeerd zodra de verkoopwebsite live staat.

Met inachtneming van de procedures die doorlopen moeten worden bij het bouwen van een nieuwe wijk doen wij er alles aan om zo snel mogelijk de nieuwe wijk te realiseren. BPD en gemeente Schagen trekken hierbij samen op. Wij weten dat de woningnood in de regio groot is en hebben ook tijdens de informatieavond veel jongeren en gezinnen ontmoet die graag op deze mooie plek willen komen wonen.

In het Bestemmingsplan zijn de appartementengebouwen beperkt tot tot 5 bouwlagen en de specials 6 lagen. Laadpalen in de openbare ruimte is een van de onderwerpen die we meenemen in de verdere planvorming.  Een (buurt)supermarktis nu niet voorzien, deze suggestie zal nader worden onderzocht.

In het bestemmingsplan zijn de volgende hoogtes opgenomen: 2 lagen + schuine kap voor de grondgebonden woningen. Appartementen aan de spoorzijde maximaal 5 lagen  (= 15 meter) en special aan de westzijde max. 6 lagen (twee lagen normaal en 4 lagen schuin / kap).