Hoe ziet de verdere planvorming eruit? Kunnen wij er nog iets van vinden?

De gemeente zal het Ontwerp Bestemmingsplan eind 2023 gedurende zes weken ter visie leggen. Dit betekent dat er voor iedereen mogelijkheid is om de plannen te bestuderen en een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Daarna zal het Bestemmingsplan, inclusief een notitie met beantwoording van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aan de Gemeenteraad worden […]

Waar wordt gestart met de bouw? Vanaf welke kant?

Wij zijn voornemens om in de noordoost hoek van het plan te starten met de bouw. Dit heeft te maken met de inrichting van het plan in relatie tot bouwverkeer / ontsluiting en later het scheiden van woonverkeer en bouwverkeer. Daarnaast moet aan de zuidkant van het plan eerst een watertransportleiding worden verlegd.

Wat staat er in het bestemmingsplan over de hoogtes?

In het bestemmingsplan zijn de volgende hoogtes opgenomen: 2 lagen + schuine kap voor de grondgebonden woningen. Appartementen aan de spoorzijde maximaal 5 lagen  (= 15 meter) en special aan de westzijde max. 6 lagen (twee lagen normaal en 4 lagen schuin / kap).